Some fun shots a bride wanted. He wasn't getting away.